آقای مهندس

  • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۷


آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی


دعوت از نامزدهای عضویت در هیاُت مدیره

نظر به این که هیاُت اجرایی انتخابات هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان انتخابات هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت هشت الی شانزده روز پنج شنبه مورخ دوازدهم مهر ماه نود و هفت در محل / محلهای زیر: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و سایر محلهایی که متعاقبا اعلام می شود.

کد خبر:
۹۷۰۴۰۶۰۵۶

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۶ تیر ۹۷ – ۷:۴۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان، نظر به این که هیاُت اجرایی انتخابات هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان انتخابات هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت هشت الی شانزده روز پنج شنبه مورخ دوازدهم مهر ماه نود و هفت در محل / محلهای زیر: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و سایر محلهایی که متعاقبا اعلام می شود.

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیاُت  مدیره سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

برگزار خواهد کرد، لذا بدین وسیله از تمامی علاقه مندان حایز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال بکار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاُسیسات مکانیکی، تاُسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده یازده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده پنجاه و نه آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر بوده و علاقمند به عضویت در هیاَت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت گردد شود با در دست داشتن:
اصل و کپی مصدق پروانه معتبر اشتغال بکار مهندسی
اصل و کپی مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
اصل و کپی مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی)
اصل و کپی مصدق تمام صفحات شناسنامه.
اصل و کپی مصدق کارت ملی.
۲ قطعه عکس۴*۳
کپی مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع بند شش-ح نظام نامه انتخابات
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تاُیید هیاُت اجرائی و دستگاه نظارت استان.

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی

از تاریخ هفتم تیر ماه نود و هفت الی بیست و سوم تیر ماه نود و هفت به محل هیاُت اجرایی انتخابات واقع در (اصفهان، چهارراه فرایبورگ، اداره راه و شهرسازی ) مراجعه و ثبت نام کنند.
گفتنی است، مدت فوق بهیچ وجه قابل تمدید نمیباشد و به درخواست های ناقص یا درخواستهایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست هایی که نامزد عضویت در هیاُت مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کم تر از هفت نفر موضوع تبصره یک ماده شصت و یک میباشد، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط باشند.
عبدالرسول جان نثاری
ریاست هیاُت اجرایی انتخابات هیاَت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی معماری