آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۴ام مرداد ۱۳۹۷

بی دقتی وعدم رعایت مقررات و نکات ایمنی در طول پرواز، اتهام مهماندار یکی از شرکتهای هواپیمایی داخلی است كه موجب سوختگی شدید کودک دو ساله پرواز مشهد به شیراز شد.

به گزارش كن نيوز، به موجب شکایت والدین کودک در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد.
بازپرس محمد حسن اصولی صفار مهماندار و سرمهماندار را جهت اخذ توضیحات به این شعبه احضار نمود تا نسبت به شکایت شاکی پاسخگو باشند.

در پرواز مشهد به شیراز یکی از ایرلانهای داخلی متأسفانه براثر بی احتیاطی مهماندار آب جوش روی کودک دو ساله ریخته شده که موجب سوختگی کودک شد و چون شرکت مربوطه پاسخگوی شکایت والدین این کودک نبودند، لذا آنها جهت احقاق حق به شعبه ویژه رسیدگی جرایم فرودگاهی شهید هاشمی نژاد مشهد مراجعه نموده و از شرکت مربوطه و سر مهماندار و مهماندار شکایت کردند.

بازپرس فرودگاه مشهد، اين دو مهماندار را جهت اخذ تحقیقات قضایی احضار نموده است.